Apostleship

January 18, 2009 by ·

A twenty lesson study of apostleship, focusing on the authority of apostles.

Apostleship